Algemene voorwaarden F-fect BV, statutair gevestigd te Valkenswaard en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71858784

Definities
1. Algemene Voorwaarden of Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden,
ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

2. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en
de Wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

3. Beveiligingsincident: een (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of
opzettelijk leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

4. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F-fect BV,
statutair gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven in het handelsregister onder het
nummer 71858784;

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Gebruiker is gericht, met
wie Gebruiker een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de
(rechts)handeling wordt verricht;

6. Overeenkomst: iedere verbintenis tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

7. Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever tezamen;

8. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die
direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Artikel 1. Algemeen
1.1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere onderhandeling,
aanbieding, offerte, overeenkomst en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze
mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn, betreffende levering
van producten en/of diensten door Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever, voor
zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
1.2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten die
Gebruiker geheel of ten dele met derden heeft gesloten en, alsmede op overeenkomsten
die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling
in opdracht van Gebruiker door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor en van toepassing op de
medewerkers van Gebruiker, haar directie en door Gebruiker ingeschakelde derden.
1.4. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten die Gebruiker
geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan
Opdrachtgever levert, alsmede op producten die ter uitvoering van de Overeenkomst in
opdracht van Gebruiker door derden aan Opdrachtgever worden geleverd.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
deze Algemene Voorwaarden bepaalde onverminderd van toepassing. Gebruiker en
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
1.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de
overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
1.8. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene
Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze Algemene Voorwaarden.
1.9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze Voorwaarden te verlangen.
1.10. Indien een bepaling uit de tussen Gebruiker en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst
strijdig is met de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen van de
Overeenkomst.
1.11. Deze Algemene Voorwaarden komen in de plaats van eventuele eerder geldende
Voorwaarden. Wanneer deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, maakt de
gewijzigde versie deel uit van elke tussen Partijen bestaande Overeenkomst, tenzij
Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van de gewijzigde versie, dan wel
binnen vijf werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever van de gewijzigde versie
redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, Gebruiker schriftelijk bericht niet met de
gewijzigde versie akkoord te gaan. In dat laatste geval blijven de oorspronkelijke
Algemene Voorwaarden, dus zoals deze golden voordat de wijziging plaatsvond, deel
uitmaken van elke tussen Partijen op dat moment bestaande Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker – in welke vorm dan ook – zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer geleverd kan worden.
2.2. Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de betreffende offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen
van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij door
Gebruiker schriftelijk anders aangegeven.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Gebruiker daaraan niet gebonden.
De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij door Gebruiker schriftelijk uitdrukkelijk bevestigd.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering
Overeenkomst; prijsverhoging
3.1. De Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien
Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2. Is voor de uitvoering van bepaalde diensten en/of voor de levering van bepaalde
producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
3.3. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
3.4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
3.5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door
die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. Opdrachtgever is verplicht de producten af
te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van
verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het
moment waarop producten aan Opdrachtgever door Gebruiker ter beschikking zijn
gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker
gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.7. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de
aldus uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren.
3.8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van
werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.9. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en documenten, waarvan
Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de Overeenkomst benodigde gegevens en documenten niet tijdig aan Gebruiker zijn
verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende
tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet
eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft
gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3.10. Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt,
dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of
deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om
die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid
of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan
van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Wijziging van de Overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Gebruiker blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al
dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie op aan de zijde van Gebruiker en levert voor Opdrachtgever nimmer een
grond op om de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of te annuleren.
4.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
Overeenkomst weigeren, indien dit naar het oordeel van Gebruiker in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten
diensten.
4.4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst
meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
Overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op artikel
6:236 sub i BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij:
a. Gebruiker zich alsdan bereid verklaart om de Overeenkomst op basis van de
oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren;
b. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
c. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
Overeenkomst zal plaatsvinden; of
d. bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.
Indien Opdrachtgever geen beroep toekomt op artikel 6:236 sub i BW levert een
prijsstijging nimmer een ontbindings- c.q. beëindigingsgrond op.

Artikel 5. Opschorting, beëindiging (waaronder ontbinding) en tussentijdse opzegging
van de Overeenkomst
5.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
b. Gebruiker na het sluiten van de Overeenkomst door ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
c. indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Gebruiker
kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen;
e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is; of
f. indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Gebruiker kan worden gevergd.
5.2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Gebruiker op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5.3. Indien Gebruiker tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.4. Indien de beëindiging / tekortkoming op basis waarvan beëindigd wordt aan
Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct dan wel indirect aan de zijde
van Gebruiker is ontstaan.
5.5. Ingeval van beëindiging ontstaat aan de zijde van Gebruiker geen enkele verplichting tot
het betalen van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is ingeval
van een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Opdrachtgever tot
schadevergoeding dan wel schadeloosstelling gehouden.
5.6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in
overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
5.7. In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement,
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven
– ten laste van Opdrachtgever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan
wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
Gebruiker op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.8. Partijen zijn enkel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een
situatie zoals bedoeld in artikel 6:265 lid 1 BW.

Artikel 6. Overmacht
6.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, transportmoeilijkheden, stroomuitval, oproer, ziekte van het personeel en
computerstoringen daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten
nakomen.
6.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan
is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit
de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Gebruiker aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is – naast de som van de
openstaande factuur (het opeisbare bedrag) – alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
7.3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in
mindering van de kosten te laten strekken, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever die geen beroep
toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten die Gebruiker moet maken ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Voor zover Opdrachtgever
een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
(particuliere opdrachtgever), treedt het verzuim in nadat Opdrachtgever is aangemaand
tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de
aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling
zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen alsdan in de
Nederlandse incassopraktijk geldend en gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en
Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
worden eveneens op Opdrachtgever verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd, te weten 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Het door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst geleverde blijft eigendom van
Gebruiker totdat Opdrachtgever alle vorderingen van Gebruiker jegens Opdrachtgever,
uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.
8.2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om goederen die onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren dan wel uit haar macht te brengen.
8.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag
leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt
Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn, zoals
het coderen van de vordering.
8.4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen
c.q. in haar eigen macht te brengen.
8.5. Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen waarop nog een
eigendomsvoorbehoud rust als goed huisvader te behandelen.
8.6. Gebruiker is gerechtigd de geleverde goederen waarop nog een eigendomsvoorbehoud
rust, te allen tijde in haar eigen macht te brengen en Opdrachtgever zal hieraan alle
medewerking verlenen.
8.7. Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en/of uitoefenen van alle benodigde
handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere
zekerheidstellingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8.8. Indien Gebruiker door of van overheidswege verplicht wordt bij levering emballage of
geleverde en gebruikte verpakkingsmaterialen bij Opdrachtgever mee terug te nemen,
komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van
vernietiging begrepen, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Reclames
9.1. Opdrachtgever is verplicht de producten direct bij levering te (laten) onderzoeken. Er
dient een grondige inspectie te worden uitgevoerd onder meer betreffende de aantallen,
eventuele schade ontstaan tijdens transport en zichtbare gebreken van de producten,
bijvoorbeeld ten aanzien van de soort zaak of de kwaliteit daarvan. Reclames als
genoemd in dit artikellid dienen door Opdrachtgever binnen 24 uur na levering
schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
9.2. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door Opdrachtgever direct bij
levering op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.
9.3. Indien reclames erop zien dat de producten niet voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden aan de producten voor
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden, dienen deze reclames door Opdrachtgever
binnen drie dagen na levering, of binnen drie dagen nadat het gebrek aan de producten
redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch maximaal binnen drie maanden na
levering, schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt.
9.4. Indien bij ontvangst van de producten op de vrachtbrief of reçu geen opmerking door
Opdrachtgever is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde producten,
verpakking en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat Opdrachtgever de
producten bij levering in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
9.5. Het enkele feit dat een reclame wordt onderzocht, impliceert niet dat Gebruiker enige
aansprakelijkheid erkent.
9.6. Reclames dienen ten minste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving
van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid
dat de geleverde en door Opdrachtgever afgekeurde producten identiek zijn.
9.7. De producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging en/of
keuring voor Gebruiker beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden
op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden vernietigd
of (door)verkocht, tenzij Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.
Indien het beschikbaar houden van de producten onmogelijk is, dient Opdrachtgever
middels beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij levering c.q. constatering van het
gebrek vast te leggen en deze vastlegging aan Gebruiker te verstrekken. Gebruiker zal
Opdrachtgever vervolgens laten weten of dit beeldmateriaal afdoende bewijs is voor de
beoordeling van de reclame/klacht.
9.8. Indien de klachten betrekking hebben op een deel van de geleverde producten, kan dat
niet leiden tot afkeuring van de gehele levering, tenzij de gehele levering in een
dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
9.9. Indien door Opdrachtgever tijdig een schriftelijk gemotiveerde klacht is ingediend
welke voldoet aan hetgeen in deze bepaling is opgenomen, kan Gebruiker de
product/producten – voor zover mogelijk – laten keuren door een externe deskundige.
Het resultaat van deze keuring is voor Partijen bindend.
9.10. Indien onderzoek ingevolge artikel 9.9 uitwijst dat de klacht gegrond is, althans de
producten niet voldoen aan de Overeenkomst, of indien Gebruiker de klacht gegrond
verklaard, is Gebruiker tot niet meer gehouden dan het voor haar rekening vervangen
van het afgekeurde product, dan wel (naar haar keuze) het crediteren van Opdrachtgever
voor de som van het afgekeurde product.
9.11. Opdrachtgever zal het afgekeurde product aan Gebruiker retourneren slechts na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en onder door Gebruiker te
bepalen voorwaarden.
9.12. Elke aanspraak van Opdrachtgever vervalt nadat hij het product in gebruik heeft
genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken, dan wel aan derden
heeft doorgeleverd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is
geweest de reclame in een eerder stadium aan Gebruiker kenbaar te maken.
9.13. De reclametermijn op facturen bedraagt vier dagen na factuurdatum. Indien binnen die
termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de
onderliggende transactie correct en volledig weer te geven.
9.14. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt Opdrachtgever
geacht de producten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na het
verstrijken van die termijn worden reclames niet door Gebruiker in behandeling
genomen.
9.15. Gebruiker is niet aansprakelijk en niet gehouden reclames en/of klachten over gebreken
in behandeling te nemen en/of te onderzoeken indien Opdrachtgever zijn
betalingsverplichting, dan wel andere verplichtingen jegens Gebruiker niet, althans niet
volledig, is nagekomen en ook niet in het geval Opdrachtgever en/of derden, al dan niet
op last van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Gebruiker, enige wijziging of reparatie aan de producten heeft/hebben aangebracht
respectievelijk verricht.
9.16. Klachten of gebreken geven Opdrachtgever niet het recht tot opschorting en/of
verrekening van betalingsverplichtingen of andere jegens Gebruiker bestaande
verplichtingen over te gaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Indien Gebruiker uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Gebruiker is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens, al dan niet digitaal verstrekt via de zogenaamde werknemersscan.
10.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
10.4. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het eigen risico.
10.5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking
van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
10.6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
10.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of haar leidinggevende
ondergeschikten.
10.8. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 11. Garantie
11.1. Gebruiker verleent voor de door haar geleverde zaken binnen de Europese Unie, te
rekenen vanaf de factuurdatum, jegens Opdrachtgever en de eerste gebruiker
gedurende maximaal 6 maanden garantie voor zover het betreft aan Gebruiker toe te
rekenen gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden;
11.2. Binnen 1 jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met
inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van
Gebruiker;
11.3. De garantie geldt slechts met inachtneming van de in deze Algemene Voorwaarden
genoemde beperkingen en indien en voor zover de instructies van Gebruiker met
betrekking tot het gebruik van deze zaken strikt zijn opgevolgd.
Voor levering van zaken buiten de Europese Unie geldt dat geen garantie wordt
verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4. Gebruiker verleent slechts garantie voor gebreken waarvan Opdrachtgever aantoont
dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als
een direct gevolg van onjuiste vervaardiging of een onjuiste door Gebruiker gekozen
bewerking, dan wel als gevolg van door Gebruiker gebruikte ondeugdelijke
materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, is Gebruiker niet
aansprakelijk en bestaat er voor Gebruiker geen garantieverplichting.
11.5. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. slijtage bij normaal gebruik;
b. reparatie door derden, waaronder begrepen de Opdrachtgever;
c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de
toegepaste materialen en grondstoffen;
d. in overleg met de Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen en grondstoffen
respectievelijk zaken;
e. materialen of zaken die door de Opdrachtgever aan Gebruiker ter bewerking zijn
verstrekt;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke
instructie van de Opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens
Opdrachtgever aangeleverde materialen en/of zaken;
g. door Gebruiker van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen
garantie aan Gebruiker (heeft) verstrekt;
h. specifieke ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde zaken.
11.6. Gebruiker garandeert de bruikbaarheid van door haar geleverde producten bij een (in
de branche) normaal gebruik. Bij een hogere gebruiksfrequentie (dan gebruikelijk is in
de branche) vervalt elke aanspraak op garantie. De garantie vervalt tevens indien de
producten worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze bestemd zijn.
11.7. De onder dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken worden door Gebruiker
gerepareerd, dan wel vervangen, dan wel vindt creditering plaats van het voor deze
ondeugdelijke producten gefactureerde bedrag, zulks ter vrije keuze van Gebruiker.
Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven,
zoals, maar niet uitsluitend, transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten
van (de)montage, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien Gebruiker tevergeefs
probeert de producten op te halen voor reparatie/vervanging, dan wel niet, althans niet
tijdig, wordt toegelaten voor reparatie/vervanging, zijn de daarmee gemoeide kosten
voor rekening van Opdrachtgever.
11.8. Op door Gebruiker vervangen producten in het kader van haar garantieverplichting,
wordt, tenzij anders is overeengekomen, garantie gegeven op de vervangende zaken
voor een periode van zes maanden of korter indien de leverancier van Gebruiker een
kortere termijn hanteert. Deze garantietermijn vangt aan op de dag van levering van de
vervangende zaken.
11.9. Gebruiker is niet tot enige garantie gehouden indien de Opdrachtgever niet, niet
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de
Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst of andere
verplichting voortvloeit.
11.10. Gebruiker werkt onder meer met natuurproducten. Monsters of voorbeelden van
natuurproducten geven een indicatie van kleur en structuur. Afwijkingen in de
uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Op afwijkingen die gelegen zijn in
het feit dat het zaak is gevormd uit een natuurproduct, wordt dan ook geen garantie
verleend.

Artikel 12. Vrijwaring
12.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Gebruiker, zal Opdrachtgever
Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter
zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het
gebruik van de geleverde producten en/of diensten.
12.2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld
al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten
en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal
voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het
recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
13.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom te
verwijderen of te wijzigen.
13.3. Het is Opdrachtgever slechts na schriftelijke toestemming van Gebruiker toegestaan
beeldmateriaal van Gebruiker te publiceren.

Artikel 14. Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens
14.1. Voor zover Gebruiker bij het verlenen van diensten aan Opdrachtgever
Persoonsgegevens Verwerkt, zal zij naar beste eer en geweten handelen conform
hetgeen geldt op grond van de alsdan geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).
14.2. Gebruiker zal in overeenstemming met de geldende privacywet-en regelgeving
(waaronder de AVG) de beveiliging van Persoonsgegevens waarborgen en daartoe
(technische en organisatorische) maatregelen treffen die zij passend acht.
14.3. Gebruiker beoogt met de maatregelen, zoals in lid 2 van dit artikel genoemd,
Beveiligingsincidenten te voorkomen. Indien een Beveiligingsincident zich onverhoopt
voordoet, beoordeelt Gebruiker onder meer in hoeverre het Beveiligingsincident – voor
zover Opdrachtgever hier (direct dan wel indirect) bij is betrokken – een risico voor
Opdrachtgever met zich meebrengt en of melding aan Opdrachtgever noodzakelijk is.

Artikel 15. Verval van termijn
Ieder vorderingsrecht tot schadevergoeding jegens Gebruiker vervalt door het enkele verloop
van twaalf maanden na de datum van levering van de producten.

Artikel 16. Particulieren/consument
16.1. Indien en voor zover Opdrachtgever consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek is,
derhalve een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, gelden de wettelijke bepalingen van het consumentenrecht, met uitzondering
van niet-dwingende bepalingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
16.2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst met een consument, maar voor de levering,
een wijziging van de prijs zich voordoet, zal deze wijziging geen invloed hebben op de
overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten
van de Overeenkomst. Prijswijzigingen na de periode van drie maanden worden
doorberekend aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid zich
akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 5,
zonder dat daaraan kosten worden verbonden. Dit is slechts anders indien bij het sluiten
van de Overeenkomst door Gebruiker wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie
maanden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere
(rechts)handelingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2. Geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking
hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere
rechtshandelingen betreffende levering door Gebruiker, worden uitsluitend voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van Gebruiker.
17.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
18.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.
18.2. Voor zover de Algemene Voorwaarden zijn vertaald, is de Nederlandse tekst steeds
bepalend voor de uitleg van de Algemene Voorwaarden.